درخواست صدور پروانه تاسیس و فعالیت سازمان مردم نهاد
پیگیری صدور پروانه تاسیس و فعالیت سازمان مردم نهاد
درخواست تطبیق مجوز فعالیت سازمان مردم نهاد
تکمیل فرایند تطبیق سازمان مردم نهاد
ارسال گزارش عملکرد مالی و اجرائی سالانه سازمان مردم نهاد
اعلام تخلف سازمان های مردم نهاد
 
اخبار استانداری
              
اخبار برگزیده